iina & iina plus

iina & iina plus

mac上推荐的直播流软件配合

inna:可能是目前mac上最好的视频播放器了,ui很贴合原生,同时底层为mpv播放核心。

iina+ :https://github.com/xjbeta/iina-plus

Suport Status

website live status video decode danmaku
bilibili
bililive
douyu
huya
qiedianjing

赶快体验吧!


ps:附上几张截图

image-20200607165207405.png